Allmäna nyheter

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR
 RONNEBY GOLFKLUBB

Dag: 2018-11-25
Tid: 15.00
Plats: Ronneby Golfklubb

Förslag till dagordning
§ 1 Årsmötet öppnas och röstlängd fastställs.
§ 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 3 Godkännande av dagordning.
§ 4 Val av mötesordförande, samt mötessekreterare.
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
§ 6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
§ 7 Val av
a klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b ev. fyllnadsval och val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e (5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f ombud till GDF-möte.
§ 8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 9 Övriga frågor (information och diskussion).
§ 10 Prisutdelning KM.
§ 11 Årsmötet avslutas.

Alla årsmöteshandlingar finns på golfklubben senast en vecka före mötet.

Välkommen!

Styrelsen

RONNEBY GOLFKLUBB