Allmäna nyheter

FÖR RONNEBY GOLFKLUBB

Dag:         2019-03-31

Tid:         kl. 15.00

Plats:          Ronneby Golfklubb

Förslag till dagordning

§ 1 Årsmötet öppnas och röstlängd fastställs.

§ 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning.

§ 4 Val av mötesordförande, samt mötessekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 6 Styrelsens förslag på årsredovisning för 2018.

§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 11 Övriga frågor samt avtackning avgående styrelseledamöter.

§ 12 Årsmötet avslutas.

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga på golfklubben senast en vecka före mötet. 

Välkommen !

Styrelsen

RONNEBY GOLFKLUBB