ÖVERLÅTELSE AV SPELRÄTT

 

Jag överlåter härmed min spelrätt i Ronneby GK till nedan angiven förvärvare. Vi är överens

om priset och överlåtelsedatum.

 

 

Överlåtelsedatum   2018-………-……….

 

 

NUVARANDE ÄGARE

 

Ägare: ………………………………………………………………………

 

Golf ID  …………………………………………………

 

Spelrättsbevis nr ………………………..

 

 

……………………………………………….. 2018-…….-…….

(ort)

 

 

……………………………………………………

(namnteckning

 

 

NY ÄGARE

 

Jag förvärvar ovannämnda spelrätt vid den tidpunkt som anges ovan.

 

Ny ägare: ………………………………………………………………………

 

Golf ID  ………………………………………………… 

 

Personnr:  ………………………………………………… 

 

Adress (gata, postnr, ort): ………………………………………………………………..

 

Tfn dagtid: ….……../…………………..

 

Jag ansöker samtidigt om medlemskap i klubben.

 

……………………………………………….. 2018-………-……….

(ort)

 

 

……………………………………………………

(namnteckning)