Rapport angående framtidsgruppens arbete, Ronneby GK

1 UPPDRAGET

På uppdrag av Ronneby GK:s  styrelse har man startat ett arbete med syfte att komma med rekommendationer kring Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision, samt ge förslag på hur man i framtiden kan organisera sig i olika verksamhetsområden.

2 BAKGRUND

Många medlemmar och faktiskt före detta medlemmar, som tillsammans med många andra blivande medlemmar, har uppfattningen att det nu finns ett gyllene tillfälle att göra en omstart/nystart och därmed forma klubbens framtid. Nästan alla som har en insikt och uppfattning om Ronneby GK, lyfter fram Ronneby GK centrala läge och dess fantastiska miljö, och tycker att det måste gå att skapa en säker grund för klubbens existens i framtiden.
En av plattformarna, stabil ekonomi, är skapad genom konverteringen av medlemslån till spelrätter.
Utifrån detta och en engagerad medlemskår har uppdraget bedrivits.

3 GENOMFÖRANDE

Det gick ut en inbjudan till samtliga medlemmar via e-post där man kunde anmäla sitt intresse till att delta i framtidsgruppens arbete.

Framtidsgruppen har träffats sju gånger under sommaren och hösten och det första mötet hade man den 20/6 2010, 31 st. medlemmar(de som på något sätt anmält sitt intresse kring att delta i gruppen) har fått kallelse och information kring arbetet. Tre rapporter har presenterat på webbsidan och två gånger har information skickats ut till samtliga medlemmar.

Vid de första tre mötestillfällena hade man draghjälp av och Magnus Persson ifrån SISU Idrottsutbildarna för att ge arbetsgruppen en ”kick-start” och lite hjälp på traven med att hitta den ”röda tråden” i förändringsarbetet.

Gruppens arbete har genomförts med hjälp av målstegen, som består av sju steg :

 • Verksamhetsidé
 • Värdegrund
 • Vision
 • Verksamhetsområde
 • Mål
 • Strategi
 • Handlingsplan

 

De första fyra stegen handlar om Vad man gör – Inriktning och ” Att göra rätt saker”.

De frågor som man har försökt ge svar på är:

 • Därför finns vi till…
 • Vad står vi för…
 • Dit vi siktar…
 • Vad vi ska fokusera på…

De resterande tre stegen handlar om Hur man gör – Struktur och ”Att göra saker rätt”

 • Vad vi ska uppnå..
 • Hur vi ska uppnå…
 • Från sagt till gjort…

Framtidsgruppen har arbetat med de fyra inledande stegen i målstegen, dvs. man har tagit fram ett förslag kring framtida verksamhetsidé, värdegrund, vision samt verksamhetsområden för Ronneby GK.

4 RESULTAT

VERKSAMHETSIDÉ

Vår golfklubb ska vara Den Naturliga Mötesplatsen för våra medlemmar och våra gäster. Vi ska erbjuda en välskött anläggning som ger positiv golfupplevelse.
Vår verksamhet och anläggning ska präglas av familjekaraktär där medlemmar, sponsorer och gäster känner delaktighet och social samhörighet.

VÄRDEGRUND

Ronneby GK är Den Naturliga Mötesplatsen och vår värdegrund utgår ifrån en öppenhet och en välkomnande inställning där ödmjukhet och ömsesidig respekt prioriteras.
Ronneby GK är medlemmarnas förening och varje enskild individ värderas lika, allas åsikter respekteras och tas till vara och var och en känner sig välkommen, respekterad och behövd.
Nyckelord för Ronneby GKs värdegrund är:
* Öppenhet
* Delaktighet
* Engagemang
* Social samhörighet

VISION

Ronneby GK ska vara Den Naturliga Mötesplatsen där medlemmar och gäster träffas för att både umgås och spela golf. Golfbanan ska hålla hög kvalité, vara attraktiv och präglas av familjekaraktär. Klubbens medlemmar ska känna delaktighet i verksamheten och värna om tillväxt så att stabilitet i klubben uppnås.

PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN

Anläggning
– Bana – drift, underhåll, utveckling, investeringar
– Fastigheter – drift, underhåll, utveckling, investeringar
– Personal – bemanning, arbetstider, löner, personalvård, utbildning, personlig utveckling
– Säkerhet – stöld, brand, miljö

Idrott/Hälsa
– Ungdom, senior, representationslag, seriespel
– Tävling, regler
– Golfutbildning, pro
– Hälsovård

Trivsel
– Medlem/Gäst
– Restaurang/Reception/Shop – verksamhet, tillgänglighet, service
– Klubbrum – användning, inredning, tillgänglighet

Marknad
– Sponsorer – rekrytering, vård
– Greenfee-gäst utveckling
– Medlemsrekrytering
– Marknadsföring – annonsering, media

Information
– Intern information – mailservice, TV-information ,mm
– IT/Hemsida – teknisk tillgänglighet, drift, underhåll, utveckling, investeringar

Ekonomi/Administration
– Avtal
– Kassör
– Eko-uppföljning
– Försäkringar

Framtid/Utveckling
– Klubbens utveckling – förändrings-/utvecklingsarbete
– Intern rekrytering
– Intern utbildning

Gruppen var överens om att medlem som tillfrågas och accepterar något av dessa uppdrag i styrelsen ska:
– vara intresserade av verksamhetsområdet
– engagera sig i klubbens förändringsarbete (verksamhetsidé, värdegrund, vision)
– kunna organisera arbetsgrupper och kommittéer inom verksamhetsområdet
– i övrigt ha tid och intresse att delta i styrelsens uppdrag

5 ÖVRIGT

Genom att utnyttja höstmötet och utifrån detta göra ett tydligt avstamp föreslår gruppen att:

–        Nu sittande styrelse föreslår årsmötet att anta föreslagna grundvärden, verksamhetsidé-värdegrund – vision samt verksamhetsområden

–        Utifrån dessa skapa en organisation, som inom varje verksamhetsområde, tar fram målsättningar för i första hand verksamhetsåret 2011 och till denna en verksamhetsplan knuten  till den ekonomi som styrelsen beslutar.

–        Det vid årsmötet lyfts fram Vikten av att varje medlem är en marknadsförare och har ett ansvar och stor del i rekrytering av nya medlemmar och samarbetspartner. ( Sponsorer, greenfeegäster, samarbetspartner i övrigt)

 

Ronneby 2010-10-13 Tina Johnsson, Kjell Olsson