Byggande

En förutsättning för att kunna genomföra projektet var alltså att man drev projektet som s.k. statskommunalt beredskapsarbete för svårplacerad arbetskraft.

Regelverken för detta var komplicerat. Det innebar att ett arbetslag med T1-arbetare som stadsträdgårdsmästare Odenberger redan hade för diverse städnings- och röjningsarbeten, bryggbyggen mm blev aktuellt att användas. Arbetslaget bestod av arbetslösa äldre som hade någon form av arbetshandicap, alkoholproblem eller liknande.

Regelverket var också sådant att allt arbete skulle vara manuellt. Maskiner fick endast i undantagsfall användas. Så hackor och spadar, röjsågar och röjsaxar var det enda som fick användas i denna form av stadsbidragsarbeten. Det fanns inte så mycket maskinell utrustning på den tiden utan det handlade mest om vanliga vedsågar, yxor och liknande. El- eller bensindrivan handverktyg, röjsågar mm fanns inte då.

Länsarbetsnämnden i Karlskrona var beslutande myndighet för statsbidraget och skulle också ha kontrollen över att det statliga regelverket följdes.

Klubbens medlemmar skulle på olika sätt medverka i banbygget och bl. a var en tung del av detta stenplockningen. Antalet medlemmar vid detta tillfälle var väl runt 100 vilket innebar att alla måste ställa upp. Det fanns också medlemmar inom lantbrukarleden, som skulle medverka med plöjning och sådd mm.

Marken skulle som nämnts arrenderas av klubben, men vissa delar av banan hamnade på mark tillhörande Rönninge gård som då ägdes av kommunens starka centerkvinna Ester Nilsson.

Arbetena startades upp under Gunnar Odenbergs och min ledning och då det nu är preskriberat kan jag väl avslöja att vi fick bryta ordentligt mot gällande regelverk. Det hade aldrig blivit någon golfbana annars.

Här några exempel:

Nuvarande hål nummer 2 var ett kärr med ganska mycket ”blankvatten”, särkilt på vårarna. Detta måste dikas ut och vattnet avledas för att vi skulle kunna bygga en fairway och en green som var användbar.

Vi har även idag problem med vatten i snö-smältningen och vid mycket regn, så ni kan kanske tänka Er hur det var innan.

Att göra detta arbete med en spade eller skyffel var omöjligt varför vi var tvungna att skaffa en grävmaskin som kunde öppna dikena så att vattnet rann ut för att vi sedan skulle kunna dränera och fylla ut området. Även planering av massor och matjord var vi tvungna att göra med bandtraktor.

På den åker som i dag är hål 18 fanns en mängd stora stenblock varav det största var som ett mindre hus. Med hjälp av en bandtraktor den största som fanns inom distriktet på den tiden (D9 för den som är sakkunnig) bröt vi upp stora gropar i vilka vi välte ned dessa block. Toppen på de största tittar fortfarande fram på dagens fairway på något ställe.

Med hjälp av den stora maskinen passade vi också på att plana av stora delar av området där vi hade ojämnheter. På detta sätt sparade mycket fyllnadsmaterial in. Detta arbete hade vi aldrig klarat att manuellt utföra.

Området som nu är hål 15, 6, 7, 8 och 9 var när banan började byggas i stort sett en våtmark som inte användes. Området var så sankt att växtligheten bestod av starrgräs och vattenväxter. En del dräneringsarbeten utfördes och vissa uppfyllningar och avplaningar verkställdes.

Våra relationer med länsarbetsnämnden var de allra bästa och med deras outtalade godkännande bröt vi något mot regel-verket och passade på att ta in grävmaskiner och bandtraktorer när länsarbetsnämndens personal var på konferens och vi visste att vi inte kunde förvänta oss kontrollerande besök.

Det finns många fler exempel att ta fram från banbygget men detta får räcka.

Så småningom uppnådde vi sådan standard på underlaget till fairways så att desamma kunde sås.  Ett stort beröm måste ges till de medlemmar som under denna fas av banbygget gick i kedjor och plockade sten i hinkar som sedan tömdes utanför banan. En del användes sedan i underfyllningar på lämpliga ställen.

Det var inte fråga om en städdag på 3-4 timmar som idag utan det handlade om flera veckors troget arbeta.

På de hål som byggts på senare tid användes maskinplockare för detta arbete.