Arbetsbeskrivning Banan

Beskrivning:
Verksamhetsområde Bana har till uppgift att förvalta och utveckla Ronneby GK och Ronneby Golfanläggningar AB (nedan kallad Klubben) golfbana.
Verksamhetsområdet har till uppgift att sköta tillsynen av Ronneby Golfanläggningars drift av banan.
Anställd HGK rapporterar i ovan till ansvarig för VO Bana.
Verksamhetsområdet ansvarar för klubbens Miljöarbete.

Arbetsbeskrivning

Svara för att
* klubbens golfbana sköts och underhålls för medlemmarnas bästa,
* lagstadgad Miljöplan upprättas, följs och underhålls,
* tillräckliga resurser tillsätts, inom budgeterad ram, för banans underhåll och utveckling,
* i samarbete med anställd banpersonal upprätta skötselschema eller motsvarande,
* upprätta och uppdatera långsiktiga investeringsplaner för verksamhetsområdet,
* planerar banans utveckling i enlighet med beslutad inriktning,
* genomföra beslutade investeringar/förändringar inom verksamhetsområdet,
* informera styrelse och medlemmarna om banans tillstånd och planerade åtgärder,
* föreslå och styra medlemmars ideella insatser inom banområdet,
* kontinuerligt utvärdera och föreslå leverantörer av material till banans drift,
* ekonomiskt följa utfallet för verksamhetsområdet och vidta åtgärder då så erfordras för att nå budgeterat resultat,
* i årsmötesförberedelserna ta fram budgetförslag för verksamhetsområdet.

Befogenheter:
* att ta beslut inom verksamhetsområdet,
* att inom budgeterade ramar anskaffa resurser för att utföra uppdraget,