Arbetsbeskrivning Administration 

Beskrivning:
Verksamhetsområde Administration har till uppgift att följa och utveckla Ronneby GK och Ronneby Golfanläggningar AB (nedan kallad Klubben) administrativa och ekonomiska verksamhet.
I den Administrativa organisationen ingår Klubbchef med särskild Arbetsbeskrivning.
Arbetsbeskrivning:
Svara för att
* klubbens ekonomi sköts i enlighet med lagar och avtal,
* följa upp och rapportera status för klubbens ekonomi,
* utarbeta underlag, vara de övriga VO behjälplig och sammanställa budget,
* ha löpande kontakt med revisorer,
* klubben söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl,
* klubben administreras effektivt och enligt gällande lagar och avtal,
* se till att klubbens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt att klubbens historia dokumenteras,
* upprätta och uppdatera
medlems-, skåp- och spelrättsregister,
anläggningsregister,
kund- och leverantörsregister och leverantörsavtal,
* hantera och följa upp autogiromedlemskap,
* mest lämpliga leverantörer av produkter och tjänster för klubben används,
* årligen upprätta förslag till verksamhets- plan och -berättelse för klubben.
* planera för och kalla till Årsmöten,
* att vid varje enskild fråga som kan skada klubbens resultat eller anseende informera styrelsen för beslut.
* ekonomiskt följa utfallet för verksamhetsområdet och vidta åtgärder då så erfordras för att nå budgeterat resultat,
* i årsmötesförberedelserna ta fram budgetförslag för verksamhetsområdet.
* reception och lokalvård fungerar väl och bidrar till klubbens anseende,
* klubbens kommunikation mot medlemmar och andra intressenter fungerar på ett sätt som gagnar klubbens anseende och förtroende,

Befogenheter:
* att ta erforderliga beslut inom ansvarsområdet,
* att inom budgeterade ramar anskaffa resurser för att utföra uppdraget.