Arbetsbeskrivning – Fastighet

Beskrivning:
Verksamhetsområde Fastighet har till uppgift att förvalta och utveckla Ronneby GK och Ronneby Golfanläggningar AB (nedan kallad Klubben) fastigheter och övriga gemensamhetsområden som inte ingår i banan.
Verksamhetsområdet främsta uppgift utöver nedan är att tillse att klubbhusområdet sköts, underhålls och utvecklas på ett sätt som gagnar klubbens medlems- och greenfee-utveckling.
Arbetsbeskrivning:
Svara för att
* klubbens fastigheter underhålls och repareras för medlemmarnas bästa,
* upprättad Underhållsplan Fastigheter följs och uppdateras efter behov,
* tillräckliga resurser tillsätts, inom budgeterad ram, för fastigheternas reparation och underhåll,
* upprätta och uppdatera långsiktiga investeringsplaner för verksamhetsområdet,
* genomföra beslutade investeringar/förändringar inom verksamhetsområdet,
* informera styrelse och medlemmarna om fastighetens tillstånd och planerade åtgärder,
* föreslå och styra medlemmars ideella insatser på fastigheterna,
* kontinuerligt utvärdera och föreslå leverantörer av material och reparatörer/entreprenörer för fastigheternas underhåll och reparationer,
* ekonomiskt följa utfallet för verksamhetsområdet och vidta åtgärder då så erfordras för att nå budgeterat resultat,
* i årsmötesförberedelserna ta fram budgetförslag för verksamhetsområdet.

Befogenheter:
* att ta beslut inom verksamhetsområdet,
* att inom budgeterade ramar anskaffa resurser för att utföra uppdraget,