Arbetsbeskrivning

Styrelsearbete Ronneby GK 2014.

 1. Styrelsens uppdrag (ur stadgarna),
  ” När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
  Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar – svara för
  klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
  Det åligger styrelsen särskilt att
  * tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
  * verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget,
  * planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
  * ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,
  * lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
  * förbereda årsmöte.
  Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens
  förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller
  annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
  I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.”
 2. Styrelsen organiseras enligt bifogad organisationsplan, se bilaga.
  Ronneby GK styrelse kommer att organisera sitt arbete med hierarkin: Styrelse – VO – Kommitté – Arbetsgrupp.
 3. Styrelsearbete.
  Styrelsearbetet bedrivs genom protokollförda möten där frekvensen anpassas efter behovet. Möten ska följa en överenskommen agenda/dagordning och styrelsemedlemmarna ska inför varje möte vara väl förberedda. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna.
  Styrelsemedlem som inte kan närvara vid möte ska informera om detta och om möjligt ordna med insatt ersättare (suppleant).
  Styrelsens ambition är att i så stor omfattning som möjligt utnyttja hemsidans Anslaget för att tidseffektivisera arbetet och information till medlemmar.
 4. Verksamhetsområde.
  Varje VO är en egen resultatenhet (ekonomiskt och funktionellt) men styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten enligt stadgarna.
  Arbetsbeskrivning med ansvar och befogenheter ska dokumenteras.
  VO ska arbeta målinriktat i linje med klubbens verksamhetsidé, värdegrund och vision.
  Kortsiktiga (innevarande år) och långsiktiga mål (3år) samt aktivitets- och handlingsplaner ska dokumenteras, följas upp och redovisas.
  VO-ansvarig ska kontinuerligt hålla övriga styrelsemedlemmar uppdaterade om sitt verksamhetsområde.

 

 

Ovan arbetsbeskrivning för styrelsearbetet i Ronneby GK accepteras:

Ronneby 2014-01-09

 

 

Kristina Lindahl                     Stefan Davidsson                                       P-A Ninov

 

 

Lena Israelsson                     Bo Adler                                      Robert Pettersson

 

Lars Osbjer