Välkommen till vårårsmöte på Ronneby GK.

30 mars 18.30

1 §      Årsmötet öppnas och röstlängd fastställs.​
2 §      Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.​
3 §      Godkännande av dagordning​
4 §      Val av ordförande och sekreterare för mötet.​
5 §      Val av två justerare, tillika rösträknare.​
6 §      Styrelsens förslag till årsredovisning för 2019
7 §      Revisorernas berättelse ​
8 §    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.​
9 §    Frågan om beviljad ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser​
10 §    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.​
11 §    Övriga frågor samt avtackning för avgående styrelseledamöter​
12 §    Årsmötet avslutas 

X