Med anledning av Covid-19 är vårårsmötet inställt. Nytt datum kommer att meddelas när vi vet mer om hur problemen kring corona-viruset utvecklar sig. Förhoppningsvis så snart som möjligt. Vi återkommer!

 

Välkommen till vårårsmöte på Ronneby GK.

30 mars 18.30

1 §      Årsmötet öppnas och röstlängd fastställs.
2 §      Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
3 §      Godkännande av dagordning
4 §      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 §      Val av två justerare, tillika rösträknare.
6 §      Styrelsens förslag till årsredovisning för 2019
7 §      Revisorernas berättelse 
8 §    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9 §    Frågan om beviljad ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10 §    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11 §    Övriga frågor samt avtackning för avgående styrelseledamöter
12 §    Årsmötet avslutas 

X