Klubben

Tävlingar

Här finner ni information om tävlingar

Tävlingar som är öppna för både medlemmar och gäster är en viktig ingrediens i Ronneby GK,s ansträngningar att göra klubben mer attraktiv och välbesökt.

Vi har försökt balansera antalet tävlingar så att det också finns möjlighet för sällskapsspel under helger. Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi får av våra samarbetspartners att anordna trevliga tävlingar med fina prisbord.

Tävlingsbestämmelser

Anmälningstiden utgår normalt när max antal deltagare är anmälda eller två dagar före tävling kl 1200, alternativt tre dagar vid långhelg. Startlista anslås i klubbhuset senast kl 1200 dag innan tävlingsdag. Anmälningsavgift skall erläggas före start i samband med hämtning av scorekort. Tävlande som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång, skall erlägga anmälningsavgift om ej särskilda skäl föreligger. Vid uteblivande från tävling, utan avanmälan, skall dubbel anmälningsavgift betalas. Innan detta har skett får ej något deltagande i annan tävling ske.

Klassindelning

Klass A = 2,0 -11,2
Klass B = 11,3 – 20,0
Klass C = 20,1 – 36,0
Klass D = 37 – 54

Anmärkning

Tävlingsledare förbehålls rätten att ändra klassindelning så att det blir lämpligt antal deltagare i respektive klass. Vandringspriser kan endast erövras av medlemmar i Ronneby GK.

Vid lika resultat i handicaptävlingar med slagspelsregler gäller i första hand ERHÅLLNA SLAGMETODEN och i andra hand MATEMATISKA METODEN om ej annat föreskrivits.

Tävlingsdeltagare som skall erhålla pris skall själv närvara vid prisutdelningen om inte särskilda skäl föreligger (skall meddelas tävlingsledningen), i annat fall går priset vidare till placeringen efter.

Vädrets påverkan

I händelse av att vädersituationen påverkar spelet så att det ej längre är genomförbart, ansvarar tävlingsledaren (eller av denne utsedd) för att signaler ges enligt nedan.

  • Omedelbart avbrott:
    1 Lång signal (RISK För åska eller annan fara för spelarna)

  • Normalt avbrott:
    3 Sirénsignaler i följd  (Dålig sikt, kraftigt regn, mörker etc.) 

  • Återuppta spelet:
    2 Sirénsignaler upprepade gånger

Om en spelare slår ett slag efter att tävlingsledningen signalerat OMEDELBART avbrott, är denna diskvalificerad. Vid NORMALT avbrott kan spelare ta beslut om att spela färdigt ett hål. Man får dock inte påbörja ett nytt. 

 

Policy för golfbil under tävling

Det är inte tillåtet att använda golfbil eller annan motsvarande farkost under tävling.

Om en spelare anser sig ha anledning att använda sig av golfbil under tävling skall tillstånd sökas i samband med tävlingsanmälan. Ansökan lämnas till kansliet och skall då tydligt ange anledning (ex. skada, sjukdom etc.) Beslut om tillstånd görs av Tävlingskommiten.

Om godkännande ges gäller detta endast spelaren. Medtävlare har inte rätt att samåka i golfbilen. Detta gäller inte caddie eller motsvarande.

X