november, 2021

29nov18:3020:48Höst-årsmöte 2021

Mer

Eventdetaljer

Till

Ronneby GK:s alla medlemmar

KALLELSE

Härmed kallas Ronneby GK:s medlemmar till höst-årsmöte 2021, måndagen den 29/11 kl. 18.30.

Mötet kommer att ske i klubbhuset.

Höst-årsmötets viktigaste uppgifter är att inför 2022 välja styrelse och övriga funktionärer, fastställa avgifter, presentera en verksamhetsplan, samt avge en rapport om klubbens aktuella ekonomi och därmed också fastställa en budget, utifrån sittande styrelses förslag.

Förslag till föredragningslista

Höst-årsmöte Ronneby GK

Datum: 2021-11-29, kl. 18.30

Plats: Ronneby GK

1§ Mötet öppnas

2§ Fastställande av röstlängd med hjälp av utsedda funktionärer.
3§ Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4§ Fastställande av föredragningslista.
5§ Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6§ Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7§ Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, övriga avgifter samt budget för kommande år.
8§ Val! Valberedningen kommer med förslag.

Val av
a) klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b) ev. fyllnadsval och val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år.
c) (2) suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
d) (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får
styrelsens ledamöter ej delta;
e) (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utsestill ordförande;
f)
ombud till BGDF-möte.
9§ Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10§ Övriga frågor (information och diskussion).
11§ Prisutdelningar & avtackningar
12§ Mötet avslutas

 

På styrelsens vägnar!

Hjärtligt välkomna!

 

Thommy Persson Kristina Johnsson Emma Dahl

Ordförande Sekreterare Klubbchef

Tid

(Måndag) 18:30 - 20:48

X